PODMIENKY SÚŤAŽE
 1. Súťaž „NÁDHERNÉ SLOVENSKO“ prebieha v termíne od 01.10.2018 do 21.10.2018 – 23:59 hod.
 2. Organizátorom súťaže je Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo aj „Raiffeisen banka“).
 3. Účelom súťaže je marketingová propagácia Raiffeisen banky.
 4. Súťažiaci môže získať výhru až do výšky 2.000 EUR (slovom: dvetisíc eur).
 5. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba (ďalej len „súťažiaci“), ktorá splní nasledovné podmienky:
  • dovŕšila 18 rokov veku,
  • zadá svoje meno, priezvisko a mesto odkiaľ pochádza na stránke www.nadherneslovensko.sk (ďalej len „webstránka súťaže“),
  • na webstránke súťaže správne odpovie na minimálne jednu (1) z troch (3) kvízových otázok. Súťažiaci získava možnosť vyhrať 500 EUR (päťsto eur) až 1500 EUR (tisícpäťsto eur), t.j. za každú správne zodpovedanú otázku má súťažiaci možnosť vyhrať sumu 500 EUR (päťsto eur),
  • na webstránke súťaže zadá svoje telefónne číslo a odošle ho kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.
 6. V prípade, ak súťažiaci neodpovie správne ani na jednu (1) z troch (3) kvízových otázok podľa bodu 5 písm. c) týchto súťažných podmienok, nepokračuje v súťaži zadávaním telefónneho čísla, ale má možnosť zopakovať si kvíz ešte raz za účelom splnenia podmienok súťaže podľa bodu 5 týchto súťažných podmienok.
 7. Po odoslaní telefónneho čísla podľa bodu 5 písm. d) týchto súťažných podmienok má súťažiaci možnosť zvýšiť hodnotu svojej výhry až na sumu 2.000 EUR (slovom: dvetisíc eur) tým, že ho webstránka súťaže presmeruje do bonusového kola – Koleso šťastia, v ktorom má šancu vytočiť si sumu od 100 EUR (slovom sto eur) do 500 EUR (slovom päťsto eur). V bonusovom kole má súťažiaci po zodpovedaní troch (3) produktových otázok možnosť zatočiť si Kolesom šťastia a vytočiť si bonus, ktorý mu bude pripočítaný k možnej výhre, ktorú získal podľa bodu 5 písm. c) týchto súťažných podmienok. V prípade, ak súťažiaci tieto tri (3) produktové otázky nezodpovie, do žrebovania bude zaradený so sumou, ktorú získal podľa bodu 5 písm. c) týchto súťažných podmienok.
 8. Do súťaže sa zarátavajú len unikátne telefónne čísla. To isté telefónne číslo odoslané opätovne postupom podľa bodu 5 písm. d) týchto súťažných podmienok, nebude opätovne zaradené do súťaže.
 9. Zaradenie do žrebovania o výhru je automatické.
 10. Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 25.10.2018 jedného výhercu výhry, ktorý získa výhru až do výšky 2.000 EUR (slovom: dvetisíc eur). Výška výhry, ktorú výherca získava, je stanovená súčtom sumy, ktorú získl podľa bodu 5 písm. c) a bodu 7 týchto súťažných podmienok.
 11. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercu prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré súťažiaci odoslal podľa bodu 5 písm. d) týchto súťažných podmienok.
 12. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 2 (dvoch) dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 11 týchto súťažných podmienok, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré výherca odoslal podľa bodu 5 písm. d) týchto súťažných podmienok, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 13. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru do 14 dní od žrebovania podľa bodu 10 týchto súťažných podmienok, ak sa s výhercom nedohodne inak. Organizátor súťaže poukáže výhercovi výhru na účet, ktorý mu výherca oznámi za účelom odovzdania výhry.
 14. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné plnenie.
 15. Organizátor súťaže môže zverejniť krstné meno výhercu, iniciálu priezviska a mesto, odkiaľ pochádza, na Facebooku Raiffeisen banky a na webovej stránke www.nadherneslovensko.sk.
 16. Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a emailová adresa spracúvané organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).
  • Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: info@raiffeisen.sk alebo písomne na adresu: DPO, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
  • Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplývala organizátorovi súťaže z platných právnych predpisov
  • V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje súťažiacich uchovávané iba po dobu 1 roka nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov organizátora súťaže
  • Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov
  • Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 17. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, finanční sprostredkovatelia organizátora súťaže, zamestnanci finančného sprostredkovateľa organizátora súťaže a zamestnanci sprostredkovateľa PS:Digital s.r.o.
 18. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 19. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť bez udania dôvodu. Každá zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 20. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 21. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito súťažnými podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť dňom 01.10.2018
V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. Vás upozorňujeme, že výhra presahujúca sumu 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi sumou výhry a sumou 350 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur).